Uw winkelmandje

Je winkelwagen is leeg

Privacybeleid

Privacybeleid van Godiva

Dit privacybeleid van Godiva is van toepassing op het verzamelen, opslaan en gebruiken van uw persoonsgegevens door Godiva (zoals hieronder gedefinieerd), als:

 • één van onze klanten
 • een bezoeker van de website https://www.godiva.eu/
 • iemand die contact met ons opneemt in het kader van een vraag.

Het informeert u over de persoonsgegevens die we over u verzamelen, hoe we die gebruiken en over uw rechten om de door ons over u bewaarde persoonsgegevens te beheren.

Dit beleid werd voor het laatst bijgewerkt in mei 2023. Het beleid van Godiva wordt regelmatig bijgewerkt en kan worden geraadpleegd op de website van Godiva via https://www.godiva.eu/.

Wie we zijn:

De verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens is Godiva Belgium SRL ("Godiva", "we” of "wij”) met maatschappelijke zetel te Rue des Vétérinaires 42D, 1070 Anderlecht.

Godiva respecteert als verantwoordelijke voor het verwerken van persoonsgegevens uw recht op privacy en verwerkt enkel persoonsgegevens die u aan ons verstrekt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en zoals beschreven in dit beleid.

De toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming omvat (i) de Algemene verordening gegevensbescherming (Verordening 2016/679) ("AVG") en (ii) alle andere bestaande of nieuwe toepasselijke wetgevingen die betrekking of invloed hebben op het verwerken van persoonsgegevens van een levende persoon en diens privacy, inclusief de Franse wet "Informatietechnologie en vrijheden" nr. 78-17 van 6 januari 1978, zoals gewijzigd.

  1. De persoonsgegevens die we over u verzamelen en de doeleinden waarvoor we dat doen:

Hieronder treft u een overzicht aan van (2.1.) de categorieën persoonsgegevens die wij (of externe gegevensverwerkers die namens ons handelen) kunnen verzamelen en (2.2.) de doeleinden waarvoor deze gegevens worden verzameld en de wettelijke grondslag voor het verwerken.

   1. Categorieën van persoonsgegevens
    1. Contactgegevens/identificatiegegevens

We verzamelen persoonlijke informatie over u (zoals uw naam, facturatie- en verzendadres, e-mailadres, telefoonnummers, betaalgegevens, geboortedatum, informatie in uw account zoals uw bestelgeschiedenis of boodschappenlijstje) als u een bestelling plaatst om een product van ons te ontvangen, als u een account bij ons aanmaakt, als u contact met ons opneemt (door het invullen van het contactformulier op onze website, een brief te sturen naar het opgegeven adres of door een e-mail te sturen), als u zich abonneert op onze nieuwsbrief of als u ons een vraag stelt.

    1. Gegevens over gedrag en betrokkenheid

We verzamelen gegevens over hoe u onze website gebruikt, zoals de soorten content die u bekijkt of gebruikt, de acties die u onderneemt evenals de frequentie en duur van uw activiteiten. We registreren wanneer u uw account/onze website voor het laatst heeft gebruikt en welke content u op onze website bekijkt.

De door ons verzamelde persoonsgegevens kunnen ook unieke numerieke identificatiemiddelen bevatten, zoals het IP-adres van uw computer of het MAC-adres van uw mobiele apparaat (bijvoorbeeld via het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid dat toegankelijk is via de link [https://godiva.eu/pages/cookie-policy].

   1. Doeleinden en wettelijke grondslag volgens de AVG

We verzamelen uw persoonsgegevens, slaan die op en gebruiken die voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende wettelijke grondslag:

     1. om u te identificeren en het account te beheren dat u bij ons heeft aangemaakt (het uitvoeren van een contract – artikel 6.1.(b) van de AVG). Het niet verstrekken van gegevens voor dit doeleinde kan de aanmaak van een account verhinderen;
     2. om contact met u op te nemen om redenen die verband houden met de dienst waarvoor u zich heeft aangemeld of om informatie te verstrekken die u heeft aangevraagd (het uitvoeren van een contract – artikel 6.1.(b) van de AVG). Als u voor dit doeleinde geen gegevens verstrekt, kunnen we u niet verder helpen;
     3. om uw online vragen te beantwoorden en u diensten te verlenen die u kunt aanvragen (het uitvoeren van een contract – artikel 6.1.(b) van de AVG). Als u voor dit doeleinde geen gegevens verstrekt, kunnen we geen gevolg geven aan uw aanvragen;
     4. voor het afhandelen van de betaling voor onze diensten/producten (het uitvoeren van een contract – artikel 6.1.(b) van de AVG). Als u voor dit doeleinde geen gegevens verstrekt, kunnen we geen contract met u aangaan;
     5. om de content van onze website te leveren, om de functionaliteit van onze IT-systemen en de optimalisatie van onze website te waarborgen evenals om onze rechtmatige belangen te beschermen en onbevoegde toegang tot onze website of een poging daartoe te kunnen verduidelijken (rechtmatig belang – artikel 6.1.(f) van de AVG). Als u voor dit doeleinde geen gegevens verstrekt, kunnen we u geen toegang tot de website geven;
     6. om u updates over onze producten en diensten te sturen als u bent geabonneerd op onze nieuwsbrief (toestemming – artikel 6.1.(a) van de AVG). Als u voor dit doeleinde geen gegevens verstrekt, kunnen we u geen updates over onze producten en diensten sturen;
     7. om misbruik van de diensten te voorkomen (rechtmatig belang – artikel 6.1.(f) van de AVG). Als u voor dit doeleinde geen gegevens verstrekt, kunnen we u geen toegang tot de website geven;
     8. om te voldoen aan onze wettelijke, administratieve en reglementaire verplichtingen (wettelijke verplichtingen – artikel 6.1.(c) van de AVG). Als u voor dit doeleinde geen gegevens verstrekt, zijn we mogelijk niet in staat onze wettelijke, administratieve en reglementaire verplichtingen na te komen;
     9. om onze website, producten en diensten (rechtmatig belang – artikel 6.1.(f) van de AVG) te verbeteren. Als u voor dit doeleinde geen gegevens verstrekt, kunnen we onze producten, diensten en website niet verbeteren.
  1. Hoe we uw persoonsgegevens delen en met wie
   1. Uitgangspunt

We verkopen noch verhuren uw persoonsgegevens, noch maken we die bekend aan derden, behalve zoals beschreven in dit beleid.

   1. Bedrijven binnen Godiva en externe gegevensverwerkers

Uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met en bekendgemaakt aan andere bedrijven van Godiva in het Verenigd Koninkrijk of in Europa (bijv. Godiva Belgium, Godiva Global Limited en Godiva France) die zich ertoe verbinden uw rechten op het vlak van gegevensbescherming te respecteren.

We kunnen er ook voor kiezen uw persoonsgegevens bekend te maken aan externe gegevensverwerkers om voor de hierboven beschreven doeleinden persoonsgegevens namens ons te verwerken. Deze partijen zijn verplicht dergelijke informatie te verwerken op basis van onze instructies en in overeenstemming met dit beleid. We zorgen er altijd voor dat derden met wie we uw persoonlijke informatie delen, zijn onderworpen aan de privacy- en veiligheidsverplichtingen in overeenstemming met dit privacybeleid en de toepasselijke wetgeving.


De derde partijen aan wie we uw persoonsgegevens mogen bekendmaken zijn:

 • cloudserviceproviders zoals AWS;
 • onze dienstverlener voor websiteontwikkeling E Star Belgium, die ons helpt met het onderhouden van onze website en het afhandelen van zowel klachten over de website als digitale verkoop via de website; en
 • aanbieders van analytics en zoekmachines die ons helpen met de verbetering en de optimalisatie van onze website, zoals Google Analytics.   1. Naleving van wetten, regels en gerechtelijke procedures

We kunnen uw persoonsgegevens ook bekendmaken:

 • als we daartoe verplicht worden door de toepasselijke wetgeving, door een overheidsinstantie of door een wetshandhavingsinstantie;
 • om onze wettelijke rechten vast te stellen of uit te oefenen of ons te verdedigen tegen rechtsvorderingen;
 • om illegale activiteiten, vermoedelijke fraude, situaties met mogelijke bedreigingen in verband met iemands fysieke veiligheid, schendingen van onze gebruiksvoorwaarden of andere wettelijke vereisten te onderzoeken, te voorkomen of daartegen op te treden.
  1. Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

We bewaren uw persoonlijke informatie niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de persoonlijke informatie wordt verwerkt. Hoelang we de persoonlijke informatie bewaren, hangt af van de doeleinden waarvoor we ze verzamelen en gebruiken en/of zoals vereist om te voldoen aan de toepasselijke wetgevingen en om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen. In het bijzonder bewaren we uw persoonsgegevens zolang uw Godiva-account actief is en tot 6 maanden nadat een activiteit die betrekking heeft op het account is beëindigd. Als u ons vraagt uw persoonsgegevens te verwijderen in overeenstemming met artikel 7, (d) hieronder, verwijderen we uw persoonsgegevens onmiddellijk.

  1. Internationale overdrachten

Uw persoonsgegevens kunnen deels wereldwijd toegankelijk worden gemaakt in verband met de bovenstaande doeleinden. Uw persoonsgegevens kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt en/of geraadpleegd door ons personeel dat werkzaam is buiten de Europese Economische Ruimte, door andere leden van onze groep of door externe gegevensverwerkers. Meer informatie over aan wie uw persoonlijke informatie kan worden bekendgemaakt, is opgenomen in hoofdstuk 3.

Als we persoonsgegevens over u verstrekken aan een niet-EER-lid van onze groep externe gegevensverwerkers, treffen we passende maatregelen om te verzekeren dat de ontvanger uw persoonsgegevens passend beschermt in overeenstemming met dit privacybeleid. Deze maatregelen kunnen het volgende omvatten:

    1. verzekeren dat de Europese Commissie een beschikking afgeeft betreft de passende bescherming van persoonsgegevens ('adequacy decision') bij overdrachten buiten de EER, hetgeen betekent dat het ontvangende land wordt geacht passende bescherming te bieden voor de persoonsgegevens in kwestie; of
    2. door het aangaan van de door de Europese Commissie opgestelde modelcontractbepalingen. Deze modelcontractbepalingen bevatten bepaalde waarborgen ter bescherming van de persoonsgegevens.
  1. Veiligheid

We treffen passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens door u verstrekt aan ons te beschermen tegen onbevoegde of onwettige verwerking evenals tegen onopzettelijke vernietiging, verlies of beschadiging, onder meer door passende organisatorische en technische maatregelen, zoals fysieke toegangscontroles voor gebouwen, opleiding van personeel, het vergrendelen van bestanden, ISO-accreditatie, versleuteling, wachtwoorden voor toegang tot systemen en antivirussoftware.

Tijdens het verstrekken van uw persoonsgegevens door u aan ons, kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen via internet. Hoewel we alles in het werk stellen om de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens te beschermen, is het overdragen van gegevens via internet niet geheel veilig. Vandaar dat we de veiligheid van uw persoonsgegevens die naar onze website worden overgedragen, niet kunnen garanderen. Een dergelijke overdracht is dan ook op eigen risico. Zodra we uw persoonsgegevens hebben ontvangen, passen we strikte procedures en veiligheidsfuncties toe om onbevoegde toegang tot deze gegevens te voorkomen.

  1. Links naar websites van derden en verbindingen met sociale media

Onze website kan van tijd tot tijd links bevatten naar websites die eigendom zijn van ons netwerk, onze adverteerders en van partners die verbonden zijn met ons. Als u een link naar één van deze websites volgt, dient u er rekening mee te houden dat deze sites hun eigen privacybeleid hebben en dat wij niet verantwoordelijk zijn voor dit beleid. We raden u aan de voorwaarden van dit beleid door te lezen voordat u persoonsgegevens aan deze websites verstrekt.

  1. Uw rechten

U heeft als betrokkene de volgende rechten:

 1. het recht op inzage: u kunt een kopie van uw persoonlijke informatie bij ons opvragen, een bevestiging of uw persoonlijke informatie door ons wordt gebruikt, informatie over hoe en waarom die worden gebruikt en informatie over de waarborgen die van kracht zijn als we uw gegevens doorgeven buiten de EER;
 2. het recht uw informatie bij te werken: u heeft het recht ons te vragen verouderde of onjuiste persoonsgegevens die we over u bewaren bij te werken of te corrigeren;
 3. het recht uw toestemming in te trekken: wanneer de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, heeft u het recht uw toestemming op elk moment in te trekken zonder dat dit invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 4. het recht op verwijdering van uw informatie: u heeft het recht uw gegevens te laten wissen mits aan de voorwaarden van artikel 17 van de AVG is voldaan. U kunt ons vragen u verdere informatie over deze specifieke omstandigheden te verstrekken door contact op te nemen via de gegevens in hoofdstuk 8;
 5. het recht het gebruik van uw informatie te beperken: u heeft het recht ons te vragen de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken te beperken mits aan de voorwaarden van artikel 18 van de AVG is voldaan. U kunt ons vragen u verdere informatie over deze specifieke omstandigheden te verstrekken door contact op te nemen via de gegevens in hoofdstuk 8;
 6. het recht op dataportabiliteit: u heeft het recht ons te vragen uw persoonlijke informatie te verstrekken aan een externe dienstverlener. Dit recht is alleen van toepassing als we uw persoonlijke informatie op basis van uw toestemming of voor het uitvoeren van een contract gebruiken en als ons gebruik van uw informatie geautomatiseerd verloopt.
 7. het recht postmortem richtlijnen te formuleren (voor FRANSE gebruikers): u heeft het recht algemene richtlijnen op te stellen (met een vertrouwde digitale derde partij die is gecertificeerd door de CNIL, de Franse toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming) of bijzondere richtlijnen (met de verantwoordelijke voor het verwerken van persoonsgegevens) die betrekking hebben op het bewaren, verwijderen en doorgeven van uw persoonsgegevens na uw overlijden.
 1. het recht op bezwaar: u heeft het recht ons te vragen gegronde bezwaren die u heeft met betrekking tot ons gebruik van uw persoonsgegevens te overwegen als we uw persoonsgegevens verwerken op basis van ons rechtmatig belang of dat van iemand anders; en
 2. het recht te stoppen met marketing: u heeft het recht ons te vragen uw persoonlijke informatie niet langer te gebruiken voor directmarketingdoeleinden. Als u dit recht uitoefent, gebruiken we uw persoonlijke informatie niet langer voor dit doeleinde.

We nemen al deze verzoeken in overweging en antwoorden u binnen een redelijke termijn (in ieder geval binnen een maand na uw verzoek, tenzij we u meedelen dat we op grond van de toepasselijke wetgeving recht hebben op een langere beantwoordingstermijn). Houd er echter rekening mee dat bepaalde persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden kunnen worden uitgezonderd van dergelijke verzoeken, bijvoorbeeld als we de gegevens moeten blijven gebruiken om te voldoen aan onze eigen wettelijke verplichtingen of om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Indien er een uitzondering van toepassing is, delen we u dat mee wanneer we op uw verzoek reageren. We kunnen u vragen ons informatie te verstrekken die nodig is om uw identiteit te bevestigen voordat we op uw verzoek reageren.

  1. Verdere vragen en een klacht indienen

Als u vragen of klachten heeft over het door ons verzamelen, gebruiken of opslaan van uw persoonlijke informatie of als u uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke informatie wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op:

 • via e-mail: privacy@godiva.com
 • telefonisch: +32 (0) 28 96 28 51; of
 • per post: Chaussée de La Hulpe 166 postbus 25, 1170 Brussel

We zullen een dergelijke klacht of betwisting met betrekking tot het gebruik of het bekendmaken van uw persoonsgegevens onderzoeken en trachten op te lossen.

U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. U kunt de contactgegevens van deze autoriteit vinden op https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en.